"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012


Ολόκληρη η σελίδα με τις εφτά σκάλες
της ζωής του ανθρώπου, του παπα Στράτη
από τη Σέλιανη.
"...Ο κώδιξ ούτος είνε περισπούδαστος δια...
την εν τινι των παραφύλλων της αρχής περιεργοτάτην
δια κονδυλίου γεγραμμένην συμβολικήν παράστασιν
των επτά ηλικιών του ανθρώπου
μετά της Ημέρας, της Νυκτός και του Κόσμου..."
γράφει ο πρώτος σχολιαστής του Νομοκάνονος
Σπ. Λάμπρος (Νέος Ελληνομνήμων τ. 12 (1915) σ. 225.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: