"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Στα 1850, ο Γ.Α. Βακαλόπουλος, απέδωσε το χάρτη του 
"Ερρίκου Κειπέρτου" στα ελληνικά:
"Η Ελευθέρα Ελλάς μετά της Θεσσαλίας, Ηπείρου
και των Ιονίων νήσων, μεταφρασθείσα εκ της τελευταίας
εκδόσεως του διασήμου Γεωγράφου Γερμανού
Ερρίκου Κειπέρτου
και μετασκευασθείσα μετά προσθηκών
συμφώνως προς τον μέγαν Γαλλικόν χάρτην της Ελλάδος.
συνδραμόντως προς τούτο και του παρ' ημίν
φιλοπόνου Γερμανού λιθογράφου Κ. Κόλμανν
υπό Γ.Α. Βακαλόπουλου, εν Αθήναις, 1850"
1: 800.000.

Ο Κωνσταντίνος Στεργιόπουλος, καθηγητής 
"εν τω γυμνασίω αρρένων Ιωαννίνων"
σχολιάζοντας στη διδακτορική του διατριβή
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΑΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
που εξέδωσε το 1937, στη σ. 90, το χάρτη, γράφει:
"...ο χάρτης του Kiepert έχει μεν αξίαν τινά
διότι η ακρίβεια περί την απόδοσιν των διαστάσεων
και των άλλων γεωγραφικών στοιχείων
είναι αξία ιδιαιτέρας παρατηρήσεως,
περιπίπτει όμως ο συγγραφεύς αυτού εις σφάλματα
εις τα οποία πάντες οι ξένοι κατά την αντιγραφήν
των ονομάτων (Zita και Kurendo αντί Ζίτσα και Κούρεντα),
και αρκείται εις ελάχιστα χωρία των νεωτέρων χρόνων,
σκοπών μάλλον να τοποθετήση αρχαίας ηπειρωτικάς πόλεις.
Και ο έλλην Βακαλόπουλος δεν έσχεν ορθάς πληροφορίας,
όταν μετεσκεύασε τον υπό του Kiepert
συνταχθέντα χάρτην της Ελλάδος, και δια τούτο
περιέπεσε και ούτος εις σφάλματα περί την ονομασίαν
των χωρίων (Ζεμέλια αντί Ζερέλια) 
και περί την τοποθέτησιν επαρχιών, ως του
Ραδοβιζίου δυτικώς και άνω του Βουλγαρελίου..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: