"Μη σταματάς άνθρωπο απ' το δρόμο κι από γάμο!" "

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Και πάλι ο Πετρίτης...

Άλλο ένα εξαιρετικό ντοκουμέντο από τη Δ/νση Ιστορίας Στρατού: Η δράση του Πετρίτη (Πολυχρόνη Βάη) στην περιοχή της Παραμυθιάς και του Φιλιατιού τέτοιες μέρες το καλοκαίρι του 1949. Ακολουθούν αποσπάσματα από το έγγραφο:

Καταδίωξις Κ.Σ. [Κομμουνιστοσυμμορίας] Πετρίτη

Η Κ.Σ. Πετρίτη, ήτις από τριμήνου ευρίσκεται εις περιοχήν Σουλίου, ενεργούσα στρατολογίας λεηλασίας και επιδρομάς εις διαφόρους μάχας μετά των τμημάτων της VIII Μεραρχίας και των ημετέρων τμημάτων εις Κοσμηράν, ευρέθη την 19-6-49 εκτοπισθείσα εκ της ανωτέρω περιοχής εις περιοχήν Μαργαριτίου Παραμυθιάς σκοπούσα την διάβασιν του ποταμού Καλαμά, ίνα φθάση μέχρι των Αλβανικών συνόρων και ούτω ενωθή μετά της ετέρας υπό τον Λευθέρην συμμορίας προς ανασυγκρότησιν, εφοδιασμόν εις έμψυχον και άψυχον υλικόν, απαλλασσομένη συγχρόνως από τον φόρτον των πολλών τραυματιών.
Την 21 του μηνός ο 4ος ουλαμός της 1ης  Ίλης ενεργών επιθετικήν αναγνώρισιν προς Μαζαράκιον αντελήφθη κινήσεις συμμοριτών εντός δασώδους περιοχής, έβαλλεν αυτούς και επληροφόρησεν την Ταξιαρχίαν περί τας θέσεις των.

Κατά τας πρώτας πρωινάς ώρας της 22ας τα τμήματα της Μεραρχίας είχον απωλέση την επαφήν μετά των Κ.Σ. οίτινες είχον κατορθώση κινούμενοι εξ άλλης κατευθύνσεως να διαφύγωσι Νοτίως της Μενίνας. Η Ίλη εφόδου αντιληφθείσα την κίνησιν ταύτην των Κ.Σ. εκινήθη ολόκληρος προς την κατεύθυνσιν ταύτην και έλαβεν επαφήν μετ’ αυτών βάλλουσα δι’ όλμων και πυροβόλων καθ’ όλην την διάρκειαν της ημέρας καθηλώσασα αυτούς κατ’ αρχήν και επιβραδύνουσα την έγκαιρον μετακίνησίν των προς Βορράν, ήτις απέβλεπε να διέλθωσι τας διαβάσεις Κοκκινιάς και Αχλαδιάς. Ούτω εδόθη χρόνος εις τα ανώτερα κλημάκια να μετακινήσωσι τμήματα πεζικού δια την κατάληψιν των διαβάσεων τούτων.
 Συγχρόνως τα τμήματα της Ίλης μετά των δύο Τεθ/νων ουλαμών έλαβον διάταξιν από Μενίνας μέχρι Πλακωτής με αποστολήν την παρεμπόδισιν της διαφυγής των συμμοριτών προς Ανατολάς.
Κατά τας ανωτέρω δύο επαφάς ας είχον τα ημέτερα τμήμτα μετά των συμμοριτών την 21-6-49 είχον πολλάς απωλείας εις νεκρούς τραυματίας και μεταγωγικά, ταύτα εξηκριβώθησαν και εκ της καταθέσεως παραδοθείσης συμμοριτίσης.
Κατά την νύκτα της 22ας προς την 23-6-49 τα ημέτερα τμήματα εκινήθησαν έτι βορειότερον λόγω της μετακινήσεως των συμμοριτών προς Βορράν, λαβόντα διάταξιν από Μενίνας μέχρι Βλαχοχώριον ένθα εγκατέστησαν φυλάκια και ενέδρας δια την παρεμπόδισιν τυχόν αναστροφής των Κ.Σ. προς Ανατολάς.
Την 23-6-49 τα ημέτερα τμήματα κινούμενα από Βλαχοχώριον προς Βροσύναν αντελήφθησαν κινήσεις των συμμοριτών, οίτινες εκινούντο από Ραβενήν προς Λύκον. Εναντίον τούτων τα ημέτερα τμήματα έβαλον δια πυκνών πυρών όλμων πυροβόλων και αυτομάτων όπλων.
Ο 4ος ουλαμός τεθ/νων μςθ’ ενός τμήματος…εφόδου εκινήθη δια μέσυ Βουτσαρά προς Λεπτοκαρυάν. Το ανωτέρω τμήμα αντελήφθη τους Κ.Σ. οίτινες πιεζόμενοι πανταχόθεν προσεπάθουν να διαφύγουν δια μέσου βαθέων χαραδρών παρά το χωρίον Λύκος πλην όμως αι βαθείαι χαράδραι είχον επισημανθή και δι ευστόχων βολών όλμων υπέστησαν σοβαράς απωλείας.
Αποτέλεσμα της δράσεως των ημετέρων τμημάτων ως και των ετέρων τμημάτων πεζικού υπήρξεν η εγκατάλειψις υπό των συμμοριτών αππάντων των μεταγωγικών, επίσης εγκατελείφθησαν όπλα, πυρομαχικά υγειονομικόν υλικόν, εκρητικαί ύλαι και νάρκαι. Επίσης έσχον ούτοι πολλούς νεκρούς ανελθόντας εις εβδομήκοντα ως και τραυματίας. Μεταξύ των νεκρών υπήρχεν ο ταγματάρχης των συμμοριτών Τζαβέλας, ο ανώτερος επιμελητής και ο αρχίατρος της συμμορίας.
Κατά την διάρκειαντης νυκτός τα ημέτερα τμήματα έλαβον διάταξιν επί της αμαξιτής οδού από Βλαχοχωρίου μέχρι γεφύρας Τζίκα.
Την 24-6-49 ή Ίλη εγκατεστάθη εις γέφυραν Τζίκα επιτηρούσα τας διαβασεις από Βλαχοχωρίου μέχρι….

Την 25-6-49 τα ημέτερα τμήματα εκινήθησαν ευσπεσμένως μέχρι Κερασόβου Κασιδιάρη μη επιτυχόντα επαφήν μετά των συμμοριτών λόγω της εγκαίρου διαφυγής αυτών προς Πωγώνιον…

Δεν υπάρχουν σχόλια: