"Απ' το έβγα του ηλιού ως το κάτσιμο του φεγγαριού!" "

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Πως ξεκίνησε ο εμφύλιος


        Ε.Α.Μ. –Ε.Λ.Α.Σ.
24 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΟΥΛΙΟΥ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ                                Δ Ι Α Τ Α Γ Η
              ΑΡΙΘ. 437                                                                     ΠΡΟΣ
                                                       Ι/ άπαντα τα τμήματα του 24 Συντάγματος Ε.Λ.Α.Σ.
                                                       2/άπαντα τα τμήματα της τέως οργανώσεως ΕΔΕΣ
                                                       3/ Περιφερειακάς Επιτροπάς ΕΑΜ Θεσπρωτίας, Πρεβέζης
                                                            και δι αυτών απάσας Λαϊκάς Επιτροπάς
                                 Κοινοποίησις 4/ αντιπρ. Συμμαχικής αποστολής κ. ταγ/χην ΠΩΛ
Κατόπιν της αποτυχούσης αιφνηδιαστικής,εγκληματικής και απροκλήτου επιθέσε-
ως του Ζέρβα ενεργηθείσης κατόπιν της υπ’ αριθ. 12244 διαταγής του ενατίον του
ΕΛΑΣ και της συνεπεία τούτου διαλύσεως δια των όπλων εις όλας τας περιοχάς της
τέως οργανώσεως ΕΔΕΣ
                                             ε ν τ ε λ λ ό μ ε θ α
Ι/ Άπαντες οι αξιωματικοί της τέως οργανώσεως ΕΔΕΣ να παρουσιασθώσιν εις την διοί-
κησιν του 24 Συντάγματος ΕΛΑΣ εντός 48 ωρών από κοινοποιήσεως εις αυτούς της παρ-
ούσης, εκκαθαρίζοντες προηγουμένως τους χρηματικούς λογαριασμούς των με αντάρτες.
2/ Οι αντάρται και οι τοπικοί ομαδάρχαι αυτών θα παραμείνωσιν εις τα χωρία των, με-
τά των όπλων των μέχρι νεωτέρας διαταγής, παραδίδοντες τα’ αυτόματα αυτών όπλα επί
αποδείξει εις τα πλησιέστερα τμήματα του ΕΛΑΣ. Οι επι κεφαλής των τμημάτων αξιωματ-
ικοί παρουσιαζόμενοι εις την έδραν του Συντάγματος θέλουσι παραδώσει και κατάστα-
σιν οπλισμού των τμημάτων αυτών.
3/ Ειδικώς δια τας ομάδας της τέως οργανώσεως ΕΔΕΣ των περιφερειών Σκαπέτων και Πο-
πόβου λόγω της ειδικής αποστολής των προς εξασφάλισιν διαφόρων διαβάσεων από επι-
δρομάς τουρκαλβανών και γερμανών, αύται θα παραμείνωσιν εις τας θέσεις των διοικό-
μεναι από τους τοπικούς οπλαρχηγούς των διατηρούντες και τον οπλισμόν των.
Κοινοποίησις της παρούσης να γίνη εις τα τμήματα της τέως οργανώσεως ΕΔΕΣ επί
Αποδείξει εφ’ ης να σημειούται η ακριβής ημερομηνία και ώρα επιδώσεως από το πλησι-
έστερον τμήμα του ΕΛΑΣ.
Δια την ακρίβειαν                              Σ.Δ.      17 Οκτωβρίου 1943 ώρα Ιη πρωϊνή

Ο υπασπιστής                             ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΤΣΙΟΣ-ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ


Πολλοί νομίζουν ότι ο εμφύλιος ξεκίνησε μετά την κατοχή. Όμως στα βουνά σκοτώνονταν οι αντάρτες μεταξύ τους, πριν φύγουν οι Γερμανοί από τον τόπο. Ας δούμε ένα ντοκουμέντο διαταγή του 24ου συντάγματος του Ε.Λ.Α.Σ. για....αφοπλισμό του Ε.Δ.Ε.Σ.
(Για την ιστορία: Οι Εδεσίτες όχι μόνο δεν αφοπλίστηκαν, αλλά διέλυσαν το 24ο σύνταγμα στη μάχη του Ζωτικού. Περισσότερα όμως στο βιβλίο για την ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: