"Η μέσα πατρίδα πονάει. Η έξω περπερεύεται." "

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2009

Σωτήρης Δάκαρης

Ακολούθησε ο Δάκαρης, ο οποίος δεν πολυανέβαινε στις κορφές,
αλλά και νά θελε δεν θα μπορούσε εκτός αν τό παιζε κατάσκοπος το 1971.
Χούντα εδώ Χότζας εκεί, καλύτερα νάμπαινες στη φωλιά της αρκούδας
παρά στου Σίνου.
Έτσι λοιπόν το κάστρο παρέμεινε βορειοανατολικά της Λιντίζντας!

Σ. Δάκαρης ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ σ. 151

Κι όμως! Αν συμβουλεύονταν όλοι τους τον ερημίτη του Τσαμαντά
Νικόλαο Νίτσο, Θα διάβαζαν: "...Κυκλώπεια τείχη υπάρχουσι και εις άλλα
πλησιόχωρα μέρη, και δη ουχί εις μεγάλην απόστασιν από του Τσαμαντά εις την θέσιν την επονομαζομένην
Σίνου μεταξύ των χωρίων Λιδίζδα και Σμίνετζη.
Υπάρχει εκεί, εν ακεραίω σχεδόν, αρχέγονον φρούριον
προϊστορικού συνοικισμού..."
Νικόλαος Νίτσος, Μονογραφία περί της εν Ηπείρω κώμης του Τσαμαντά σ. 11.

Συμπλήρωμα (9-2-1914)
Ας τοποθετήσω εδώ για να βρίσκεται, το κομμάτι που έγραψε ο Αθηναγόρας
για το κάστρο του Σίνου στην εφημερίδα ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ αρ. 421, 3-4-1939, σ.3.
"...Ὁ μουσοτραφὴς φίλος κ. Ν. Νίτσος ἐν τῷ λαμπρῷ αὐτοῦ ἔργῳ «Μονογραφία τοῦ Τσαμαντᾶ» γράφει ὅτι «ἐν τοῖς πέριξ τοῦ Σαμαντᾶ καὶ περὶ τὴν Σμύντζα ὑπάρχουν Κυκλόπεια τείχη καὶ ἀρχέγονον φρούριον προϊστορικῶν συνοικισμῶν.» Καὶ ἂν τοῦτο δὲν ἐγράφετο πάλιν θὰ ἠδυνάμεθα μεθ’ ὅσα ἐγράψαμεν νὰ ὑποθέσωμεν τὴν ὓ-παρξιν παναρχαίων λειψάνων ἐν τοῖς ἱεροῖς τούτοις τόποις. Τομόροι ἐκαλοῦντο οἱ τοῦ Διὸς ὑποφῆται ἐν Δωδώνῃ. Οὗτοι ἀρχικῶς ᾖσαν οἱ Σόμουροι ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ Χαμᾶ – Σαμᾶ τοῦ Σαμᾶ, τοῦ Ὄμ τῶν Ἐλευσινίων Μυστηρίων, τοῦ Ὄμ καὶ Βαιδέτα, τοῦ Ἄμ-μυνις τῶν Αἰγυπτίων καὶ Λυβίων, τοῦ Ἀμὴν τῆς γρα-φῆς.. ."

Δεν υπάρχουν σχόλια: