"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Φιλιάταις, Βεβαίωση χρέους

Βεβαίωση χρέους.

"Γρ[όσια]
589 ήτοι πεντακόσια Ογδοήντα ενιά χρεοστώ να πληρόσω ο υπο
φαινόμενος εις την διαταγήν του μαστόρ Γιάννη Θανάση από προ
σογιανη & μαστόρ Νικόλα Αθανάση από σήμερον μεθ ημέρας
πενήντα μια Αριθμός "51" παρελθούσης της προθεσμίας & τον νο
μιμον τόκον & τα ανωτέρω Γρ[όσια] θέλω να πληρώσω...αργυρά με
τζίτια προς Γρ[όσια] "20" το μετζήτι & εις ένδειξιν υποφαίνομαι
τη 10 Ιουνίου 1882
                                  Φιλιάταις ρεζο παμπη [;] δεχο μετα ανοθεν οια
                                              γράματα γιωργ. .......τον  ιπο
                                               γραφο & μαρτιρο -
                                                ......μάρτηρας "

Από το βιβλίο του Αργύρη Πετρονώτη και Βασίλή Παπαδημητρίου
Μαστόροι χτίστες από τα μαστοροχώρια της Κόνιτσας 
Ν.Α. Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2008, τ. Α΄,σ. 268.

Μεταγραφή Α.Π. & Β.Π. & Μ.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια: