"τα]ς κε βολλοίμαν έρατόν τε βάμα καμάρυχμα λάμπρον ίδην προσώπω "

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Επίλυση διαφοράς, 1827. Μαΐου :3:Δίδεται το παρόν μαρτυρικόν γράμμα του Γιάννη Καραμπίνα[1], διά μίαν λογοτριβήν οπού είχε αναμεταξύ με τον υιόν του Γιάννη Τζούνα του Κώστα, οπού εζητούσε με κάποιους λογαριασμούς να λάβει ο Κώστας Τζούνας, από τον Γιάννη Καραμπίνα - με διαταγήν των αγάδων Νταλιαναίων[2] Σελμάν αγά και Ντεμάτων[3] αγάδων- και ήλθε παρών εις την εδώ βασιλικήν δουγάνα[4] εθεωρήσαμε τους λογαριασμούς τους και δεν ήβραμαν κανένα δίκαιον του Κώστα Τζούνα διά να λάβει από Καραμπίνα ούτε παράν. Ο ειρημένος Καραμπίνας είχεν εξόφλησιν από όσους λογαριασμούς είχαν με τον Γιάνη Τζούνα, οπού τον είχεν πληρωμένον έως τον παράν - παρών εδώ εις την δουγάνα ήλθε και ο Ισούφ αγα Πάλος από Καλμπάκι[5], και Μεχμέτ αγάς του Λιάζε Ιμέρη από Φιλιάτες, είδαν και αυτοί οπού ο Καραμπίνας δεν χρεωστεί τίποτας του Κώστα Τζούνα υιού του Γιάννη- διό δίδωμεν το παρόν μας - διά ένδειξιν της αληθείας.                                  1827. Μαΐου :3: Σκάλωμα Σαγιάδα:
                                        Σιδερή Πράτζ--ς Δεριτόρως[6] του Σκαλωμάτου
                                        μαρτυρώ. Ιδού σφραγίζομεν και την βούλαν                                                                                    δουγάνας-:[1] Ο Γιάννη Καραμπίνας, ήταν από το Φοινίκι Φιλιατών.
[2] Οι Νταλιαναίοι, ήταν αρχηγική φάρα της Κονίσπολης (σημ. Αλβανία).
[3] Οι Ντεμάτες μαζί με τους Σεϊκάτες ήταν οι μεγάλες αρχηγικές φάρες του Φιλιατιού.
[4] δουγάνα, ντογκάνα= το τελωνείο.
[5] Καλμπάκι, η σημερινή Ελαία Φιλιατών.
[6] Δεριτόρως- διρετόρος : Διευθυντής (director αγγλ./ direttore ιταλ.).

                                                                                 

Προσπάθεια μεταγραφής του κειμένου του εγγράφου.
Πρόκειται γιά βεβαίωση εξόφλησης.  Η σφραγίδα είναι της "δουγάνας" ντογκάνας (τελωνείου) της Σαγιάδας (Σκάλωμα). Το έγγραφο προέρχεται από τη συλλογή της οικογένειας Μπολόφη (Φοινίκι) και δημοσιεύτηκε από το δάσκαλο Παναγιώτη Μήτση, στο βιβλίο Η ζωή και τα σχολεία στη Θεσπρωτία τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, Λαογραφικό Μουσείο Φοινικίου, Φοινίκι 2006. σ. 210. Δεν μπόρεσα να διαβάσω το όνομα του υπεύθυνου της Ντογκάνας. Κάθε βοήθεια δεκτή   :)

Δεν υπάρχουν σχόλια: